Skip to content Skip to footer

Zásady ochrany osobných údajov

Dátum účinnosti 19. novembra 2022

Tieto Zásady ochrany osobných údajov popisujú zásady spoločnosti Digitalcare Services, s. r. o., Lermontovova 3, 811 05 Bratislava, Slovensko, e-mail: info@digitalcare.sk, telefón: +421 918 181 726 o zhromažďovaní, používaní a zverejňovaní vašich informácií, ktoré zhromažďujeme, keď používate naše webové stránky ( https://digitalcare.sk ), ďalej ako „Služba“. Prístupom alebo používaním Služby vyjadrujete súhlas so zhromažďovaním, používaním a zverejňovaním vašich informácií v súlade s týmito Zásadami ochrany osobných údajov. Ak s tým nesúhlasíte, nepristupujte k Službe a ani ju nepoužívajte.

Tieto Zásady ochrany osobných údajov môžeme kedykoľvek upraviť bez akéhokoľvek predchádzajúceho upozornenia a revidované Zásady ochrany osobných údajov zverejníme na webovej stránke. Revidované Zásady nadobudnú účinnosť 180 dní od ich zverejnenia v Službe a váš pokračujúci prístup k Službe alebo jej používanie po tomto čase bude znamenať váš súhlas s revidovanými Zásadami ochrany osobných údajov. Odporúčame vám preto pravidelne kontrolovať túto stránku.

Ako používame vaše informácie

Informácie, ktoré o vás zhromažďujeme, použijeme na nasledujúce účely:

Marketing / Propagačné
Ak chceme použiť vaše údaje na akýkoľvek iný účel, požiadame vás o súhlas a použijeme vaše údaje iba po získaní vášho súhlasu a potom iba na účely, na ktoré súhlas udeľujete, pokiaľ od nás nebude vyžadované inak zákonom.

Ako zdieľame vaše informácie

Vaše osobné údaje neprenesieme žiadnej tretej strane bez vyžiadania vášho súhlasu, s výnimkou obmedzených okolností, ako je opísané nižšie:

Analytika
Od takýchto tretích strán požadujeme, aby osobné údaje, ktoré im odovzdávame, používali iba na účel, na ktorý boli prenesené, a neuchovávali ich dlhšie, ako je potrebné na splnenie uvedeného účelu.

Vaše práva

V závislosti od platného zákona môžete mať právo na prístup k svojim osobným údajom a ich úpravu alebo vymazanie alebo môžete získať kópiu svojich osobných údajov, obmedziť alebo namietať proti aktívnemu spracúvaniu vašich údajov, požiadať nás o zdieľanie (prenos) vašich osobných údajov informácie inému subjektu, odvolať akýkoľvek súhlas, ktorý ste nám poskytli so spracovaním vašich údajov, právo podať sťažnosť zákonnému orgánu a ďalšie práva, ktoré môžu byť relevantné podľa platných zákonov. Pre uplatnenie týchto práv nám môžete napísať na info@digitalcare.sk. Na vašu žiadosť odpovieme v súlade s platnými právnymi predpismi.

Upozorňujeme, že ak nám nedovolíte zhromažďovať alebo spracovávať požadované osobné údaje alebo ak odvoláte súhlas s ich spracovaním na požadované účely, nebude možné pristupovať k službám, pre ktoré boli vaše informácie požadované, alebo ich používať.

Zabezpečenie

 Bezpečnosť vašich údajov je pre nás dôležitá a použijeme primerané bezpečnostné opatrenia, aby sme zabránili strate, zneužitiu alebo neoprávnenej zmene vašich údajov pod našou kontrolou. Avšak vzhľadom na prirodzené riziká nemôžeme zaručiť absolútnu bezpečnosť a následne nemôžeme zabezpečiť ani zaručiť bezpečnosť akýchkoľvek informácií, ktoré nám prenášate, a robíte tak na vlastné riziko.

Sťažnosť / úradník pre ochranu údajov:

Ak máte akékoľvek otázky alebo pochybnosti týkajúce sa spracovania Vašich údajov, ktoré sú u nás dostupné, môžete sa na nás obrátiť na adrese Digitalcare Services s. r. o., Lermontovova 3, 811 05 Bratislava, email: info@digitalcare.sk. Vaše pripomienky alebo otázky budeme riešiť v súlade s platnými právnymi predpismi.

Organizačná centrála:
Digitalcare Services s.r.o.

Administratívne sídlo:
Lermontovova 3
811 05 Bratislava
Slovenská republika

Kancelária:
Bratislava, Rača

Sociálne siete
O Vaše projekty sa staráme cez naše vlastné, prevádzkovo oddelené spoločnosti, ktoré spadajú pod ochrannú známku Digitalcare®.

Digitalcare® je registrovaná ochranná známka. Výhradným držiteľom práv na jej užívanie a šírenie je konečný užívateľ výhod spoločnosti. Všetky práva su vyhradené a chránené zákonom.